ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3)

Συντονιστής : Action Synergy, Ελλάδα
Διάρκεια : 30 μήνες

Στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι να διασφαλίσει την ποιότητα στη διάδοση και στα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος, η οποία είναι σημαντική για την περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων. Την αξιολόγηση θα υποστηρίξει η Titan ως προς την ικανοποίηση των προτύπων Διασφάλισης της Ποιότητας, ενεργώντας σαν εξωτερικός «σημαντικός φίλος» σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προσφέροντας αντικειμενικές συμβουλές και συστάσεις όπου δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τη γενική διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος.

Υπάρχει ένας αριθμός βασικών εννοιών που ενισχύουν την επιλογή από τους συνεργάτες του Μοντέλου Διάκρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχείρισης της Ποιότητας και αυτά εκφράζονται στα κριτήρια και υπο-κριτήρια αυτού του πλαισίου ποιότητας. Αυτές οι έννοιες είναι :

 1. Προσανατολισμός αποτελεσμάτων
 2. Εστίαση στον πελάτη
 3. Ηγετική ικανότητα και αφοσίωση στο σκοπό
 4. Διαχείριση βάσει διαδικασιών και γεγονότων
 5. Ανάπτυξη και συμμετοχή ατόμων
 6. Συνεχιζόμενη μάθηση
 7. Καινοτομία και βελτίωση
 8. Εξέλιξη εταιρικής σχέσης
 9. Δημόσια ευθύνη

Οκτώ παρεμφερείς αρχές διαχείρισης της ποιότητας καθορίζονται στο ISO 9000:2008, Βασικές Αρχές και λεξιλόγιο των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και στο ISO 9004:2000, Οδηγίες για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας όσον αφορά την βελτίωση της απόδοσης.

Η αξιολόγηση θα επιδιώξει να γίνει συγκριτικά με :

 • Την καινοτομία – εάν τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι ομάδες-στόχος είναι στην πραγματικότητα νέα/καινοτόμα
 • Την Διακρατικότητα – η επιτυχία της διακρατικής λειτουργίας και η αποτελεσματικότητα της συμβολής των εταίρων
 • Τη Συνεργασία  – η γενική διαχείριση και διοίκηση της λειτουργίας της εταιρικής σχέσης
 • Την Εγκυρότητα  – εάν έχουν ικανοποιηθεί κάποιες από τις ανάγκες που περιγράφονται στη αιτιολόγηση του προγράμματος
 • Την Διάδοση  – εάν οι εταίροι έχουν ένα ευρύ κοινό και
 • Την Αξιοποίηση  – εάν οι εταίροι πέτυχαν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μέσω της γενικής δραστηριότητας.

Ένας εξωτερικός αξιολογητής πρόκειται να διευκολύνει μια εποικοδομητική διαδικασία αξιολόγησης για να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση θα είναι το μέρος αυτό του προγράμματος που οι εταίροι δίνουν βάση.

Αποτελέσματα

 1. Στρατηγική αξιολόγησης και σχέδιο δράσης
 2. Η στρατηγική αξιολόγησης και το σχέδιο δράσης θα παρέχει ένα γενικό σχέδιο εφαρμογής της εξωτερικής αξιολόγησης,  καθορισμού των βασικών δεικτών απόδοσης  με παραδείγματα υποδειγμάτων για να χρησιμοποιηθούν.
 3. Σχέδιο Διασφάλισης της Ποιότητας
 4. Έκθεση εποικοδομητικής αξιολόγησης
 5. Έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης
 6. Έκθεση τελικής αξιολόγησης

Στόχος της τελικής αξιολόγησης θα είναι να :

 • Βγουν  συμπεράσματα για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και το βαθμό επιτυχίας του προγράμματος εξετάζοντας τους αντικειμενικούς στόχους και δείκτες
 • Πληροφορηθούν οι φορείς χρηματοδότησης όπως ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) και οι άλλοι συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα του προγράμματος και για την πραγματική και πιθανή επιρροή του προγράμματος κατά την διάρκεια και μετά την χρηματοδότηση
 • Υποκινήσει την στήριξη για μεταφορά και ένταξη της καινοτομίας
 • Δημιουργήσει τη βάση της τελικής έκθεσης για τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού  (EACEA ) και για άλλες εκδόσεις και
 • Υποκινήσει νέες ιδέες για καινοτομία με βάση τα διδάγματα