ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2)

Συντονιστής : St George’s Community Hub, Ηνωμένο Βασίλειο
Διάρκεια: 36  μήνες

Δραστηριότητες

Στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι να διαδοθούν οι διακρατικές πλευρές του προγράμματος αποτελεσματικά  μέσω ενός αυτόνομου συντονισμένου πλάνου εργασίας. Οι εταίροι συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα αυτό χρειάζεται ένα ξεχωριστό πακέτο εργασίας για την διακρατική δραστηριότητα, λόγω της πρόσθετης πολυπλοκότητας στην οργάνωση των εκπαιδευτών για να συμμετέχουν σε κάποιο διακρατικό έργο στο γενικότερο πλαίσιο της ανάδρασης και των προϋποθέσεων κατάρτισης καθώς επίσης και για την στήριξη της διάδοσης και ευρύτερης μεταφοράς αλλά ιδιαίτερα της διάδοσης του τελικού διακρατικού σεμιναρίου αξιοποίησης στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2016.

Ο διακρατικός συντονιστής που βρίσκεται εντός του St. George’s θα είναι επίσης υπεύθυνος για την έναρξη των διακρατικών συναντήσεων και άλλων διακρατικών δραστηριοτήτων (όπως η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτών) δημιουργώντας το θεματολόγιο, τα πρακτικά και τις ενέργειες κάθε συνάντησης, να διασφαλίσει ότι αυτά θα σταλούν στους συνεργάτες εντός 2 εβδομάδων μετά την διεξαγωγή της συνάντησης. Ο συντονιστής θα αναλάβει επίσης την ευθύνη για την στήριξη του εξωτερικού αξιολογητή αλλά και των εξωτερικών ερευνητών όσον αφορά το διακρατικό στοιχείο, της θεωρητικής αλλά και της εξωτερικής έρευνας αλλά ιδιαίτερα στην πιο σύνθετη εξωτερική έρευνα σε σχέση με την παρακολούθηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων. Ο διακρατικός συντονιστής θα διοργανώσει την πραγματοποίηση του 5νθήμερου προγράμματος  της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2014, και θα εργαστεί  με τους ειδικούς εκπαιδευτές για να δημιουργήσει και να υποβάλει το πρόγραμμα κατάρτισης στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).

Οι εταίροι συμφώνησαν να πραγματοποιηθούν όλες οι συναντήσεις στην πιο συνηθισμένη γλώσσα η οποία είναι τα Αγγλικά.

Βασικές συναντήσεις 

Δεκέμβριος 2013, Ηνωμένο Βασίλειο – παρουσίαση του προγράμματος και επανέλεγχος των ερευνητικών προδιαγραφών που θα δημιουργηθούν από τον ερευνητικό οργανισμό που έχει οριστεί.

Μάιος 2014, Γαλλία – λήψη της τελικής έκδοσης της θεωρητικής έρευνας, επανέλεγχος της ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών και πρόταση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2014.

Δεκέμβριος 2014, Αθήνα – επανέλεγχος του 5νθήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος με τους ειδικούς και πιλοτική εφαρμογή των τελικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποδοχή της τελικής έκδοσης της πλατφόρμας e-learning και επανέλεγχος του προσχεδίου για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος e learning και του οδηγού των εκπαιδευτών.

Μάιος 2015, Ιταλία – επανέλεγχος της πορείας κάθε πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται στο γενικό πλαίσιο κάθε χώρας, επανέλεγχος της πορείας της εθνικής πιστοποίησης και εργασίας για την επίτευξη αναγνώρισης του πλαισίου Ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών Μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), επανεξέταση της ενδιάμεσης αναφοράς και συζήτηση σημαντικών θεμάτων.

Οκτώβριος 2015, Ρουμανία – επανεξέταση των πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης, συμφωνία για τις προσαρμογές και τις τροποποιήσεις στα τελικά προγράμματα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές, για το περιεχόμενο του e-learning και τους οδηγούς των εκπαιδευτών ώστε να μπορέσουν να μεταφραστούν στις τελικές εκδόσεις για κάθε χώρα.

Απρίλιος 2016, Βέλγιο – σύνδεση με το τελικό διακρατικό συνέδριο διάδοσης και αξιοποίησης, αποδοχή στην Ευρωπαϊκή Βουλή καθώς επίσης και επανεξέταση της τελικής έκθεσης για τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού  (EACEA) και αντιμετώπιση όποιων σημαντικών θεμάτων χρειαστεί.

Ιούνιος 2016, Ηνωμένο Βασίλειο – επανεξέταση του προγράμματος, αξιολόγηση του αποτελέσματος και της βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα και επανεξέταση των προϋποθέσεων για την τελική έκθεση.

Ιούλιος 2014, Ηνωμένο Βασίλειο –το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης στις φορητές τεχνολογίες στο σχολικό πρόγραμμα αλλά επίσης και η επανεξέταση του περιεχομένου που παραδίδεται βάσει της καθημερινής παρακολούθησης.

Αποτελέσματα

  1. Διακρατικό Σχέδιο Δράσης
  2. Στρατηγική επικοινωνίας