ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΛΥΣΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7)

Συντονιστής : UCB, Ηνωμένο Βασίλειο
Διάρκεια : 11 μήνες

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα βασιστεί στην ταύτιση των συμφωνημένων αποτελεσμάτων μάθησης τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα να ενταχθούν τα τελικά προγράμματα στην βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) για την προώθηση της βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα.  Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι κάθε συνεργάτης να συμφωνήσει και να χρησιμοποιήσει μια κοινή διαδικασία που θα αναγνωρίζει τα αποτελέσματα μάθησης (όπως συμφωνήθηκε στο WP5) η οποία θα μπορεί να επιτευχθεί σε τυπικά, μη-τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Η διακρατική συνεργασία θα χρειαστεί να συμφωνήσει  για τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων και για τους βαθμούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)   (όχι ίδιος με τις πιστωτικές μονάδες) για το πρόγραμμα,  δίνοντας την δυνατότητα στους εκπαιδευτές να κάνουν πρακτική στη διδασκαλία εκτός της χώρας τους σε αυτό τον τομέα, να αναγνωριστούν στη χώρα τους, ή πραγματικά οπουδήποτε αλλού.

Αν και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 90 ώρες σε αίθουσα διδασκαλίας, τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν σωστά μέσω πρακτικής εργασίας, είτε σαν μέρος αυτών των 90 ωρών ή σαν μια προέκταση αυτών.

Αποτελέσματα

  1. Δημιουργία  ενός προσχεδίου με τα περιεχόμενα για πιλοτική εφαρμογή μέχρι τον Ιούλιο του 2015.
  2. Εθνική Πιστοποίηση μέχρι το Δεκέμβριο του 2015
  3. Η πιλοτική εφαρμογή σε κάθε χώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2016
  4. Μελέτες περιπτώσεων από πιλοτικά προγράμματα
  5. Κοινή έκθεση μέχρι το Μάρτιο του 2016