Περίληψη

Το EUGANGS είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας το οποίο πραγματοποιείται από παιδαγωγούς από πέντε χώρες οι οποίοι για 36 μήνες θα ερευνήσουν, αναπτύξουν και πιστοποιήσουν σε εθνικό επίπεδο ένα νέο επαγγελματικό τίτλο σπουδών για αυτούς που συνεργάζονται με περιβάλλοντα συμμοριών και εγκληματικότητας εφήβων σε όλη την Ευρώπη.

Αν και οι συμμορίες κυριαρχούν στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει ένα συστηματικό, απόλυτα υποστηριζόμενο και ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να αντιμετωπίζει το δομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ψυχολογικό και δημόσιο γενικό πλαίσιο πολιτικής στο οποίο εμφανίζονται και λειτουργούν οι συμμορίες.

Για να υπάρχει πραγματικό αποτέλεσμα στις κοινωνίες, οι συμμορίες και η εγκληματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν εθνικό θέμα. Η συμμετοχή των συμμοριών γίνεται πολυσύνθετη και πολυπολιτισμική/πολύ-εθνική καθώς οι άνθρωποι μετακινούνται περισσότερο. Η όλο και μεγαλύτερη παγκόσμια διάσταση μερικών συμμοριών των δρόμων αποτελεί διασυνοριακή απειλή.

Το Eugangs ακολουθεί το πλαίσιο δια βίου μάθησης για να ενθαρρύνει κι άλλους εταίρους να διερευνήσoυν την ένταξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).

Το EUGANGS αναπτύσσει ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, με οδηγό και μέσα για τον εκπαιδευτή που θα δώσει την δυνατότητα σε αυτούς που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε αυτό τον τομέα να πιστοποιηθούν τυπικά και να γίνουν εκπαιδευτές στην τυπική, μη-τυπική ή άτυπη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.  Θα δημιουργηθεί μια τυποποιημένη (Modular)  προσέγγιση και θα υποστηριχθεί με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας e-learning.

Η εταιρική σχέση παρουσιάζει σχετική γεωγραφική κάλυψη και σκοπεύει να είναι μεγάλη και αρκετά ποικιλόμορφη για να ενσωματώνει πολλά διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, γλώσσες και εμπειρίες που θα παρέχουν ένα εξαιρετικό δοκιμαστικό μέσο (test bed) για την πρωτοβουλία.

To EUGANGS υποστηρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και ικανότητες αυτών που έχουν έρθει σε επαφή με την κουλτούρα της εγκληματικότητας ώστε να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας βιώσιμης διαδικασίας μάθησης για να δημιουργηθεί ένας τίτλος σπουδών ο οποίος δεν θα είναι μόνο θεωρητικά ολοκληρωμένος αλλά και αξιόπιστος, με βάση την πραγματική εμπειρία ζωής. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω προσεκτικής και αποτελεσματικής συζήτησης με όλους τους ενδιαφερόμενους: από δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς, δημοτικά στελέχη και με τα ίδια τα μέλη συμμοριών, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και υπάλληλους τοπικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κοινωνίες που έχουν πληγεί από την εγκληματικότητα.

Η καινοτομία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι μια βασική προτεραιότητα της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Το EUGANGS ανταποκρίνεται στο σκοπό για Νέες Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας, στην πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», στην Ψηφιακή Ατζέντα, αναπτύσσοντας έναν νέο τίτλο σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα ταιριάζει στις νέες δεξιότητες που απαιτούνται για την αγορά εργασίας για τους εργαζόμενους όλων των ηλικιών αλλά και των νέων ανθρώπων.