ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4)

Συντονιστής: Titan Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
Διάρκεια : 4 μήνες

Στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι να πραγματοποιήσει μια αρχική θεωρητική έρευνα η οποία να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από νωρίς μέσα στο πρόγραμμα ώστε να ενημερώσει για το κενό που υπάρχει στην κατάρτιση σε αυτό τον τομέα στα πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η τελική έκθεση θα χρησιμοποιηθεί από όσους λαμβάνουν  αποφάσεις και χαράζουν πολιτική στην τοπικές/περιφερειακές/εθνικές αρχές, και από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της κατάρτισης στους δημόσιους οργανισμούς.

Θα συμμετέχουν πέντε χώρες : Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία και Ελλάδα. Η θεωρητική έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα για να αξιολογηθεί αυτό που είναι ήδη διαθέσιμο και που και να διαπιστωθεί κάθε ορθή πρακτική.

Προτείνουμε την διεξαγωγή μιας ερευνητικής προσέγγισης (community led action consultative research approach) από την ίδια την κοινότητα με τη χρήση της μεθοδολογίας ανάπτυξης βάσει των κοινοτικών πόρων (ABCD: McKnight, USA) σε μια μεθοδολογία συμμετοχικής κοινοτικής έρευνας.  Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στις κοινωνίες να είναι στο επίκεντρο προσοχής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ερευνητικής διαδικασίας ενθαρρύνοντας και καθιερώνοντας την συμμετοχή και την κυριότητα της διαδικασίας μέσω ενός πλαισίου δράσης πολιτών – κοινοτικής λύσης.

Σημαντική επίγνωση αποτελεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι, οι οικογένειες και οι οργανισμοί που βρίσκονται στην ευρύτερη κοινωνία έχουν ιδιαίτερα εξαιρετικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν για να βοηθήσουν στα βασικά θέματα ασφάλειας της κοινωνίας όπως η βία των συμμοριών και των νέων η οποία επηρεάζει τους νέους ανθρώπους και τις κοινωνίες τους. Οι Τοπικές Αρχές και οι Δημόσιοι καλούνται να αντιμετωπίσουν νέους τρόπους διαμόρφωσης και υλοποίησης των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών.

Αποτελέσματα

  1. Πλαίσιο και περιγραφή της Θεωρητικής Έρευνας 
    Περιγραφή  της έρευνας για συζήτηση στην πρώτη διακρατική συνάντηση το Δεκέμβριο του 2013.
  2. Ομάδες εργασίας διαβούλευσης 
    Θα πραγματοποιηθούν δύο ομάδες εργασίας από 35 κοινοτικούς ερευνητές και κοινοτικούς συμβούλους όπου οι βασικοί κάτοικοι θα συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω δράσεων «κοινωνικής μάθησης» και όχι μέσω άμεσης διαβούλευσης.  Θα επωφεληθούν από την βελτιωμένη αντίληψη της συλλογικής δυναμικής των συμμοριών, την τοπική επιρροή στην ασφάλεια της κοινωνίας και τις ευκαιρίες να δημιουργηθεί παρεμβατική ικανότητα μέσα στην κοινότητα τους.
  3.  Έκθεση Θεωρητικής έρευνας  – Εκθέσεις σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο για κάθε συνεργαζόμενη χώρα
    Θα συνταχθεί μια τελική έκθεση στο Δεκέμβριο του 2015  η οποία θα επικεντρώνεται αρχικά στο εσωτερικό και αργότερα στο εξωτερικό κοινό. Εάν είναι εφικτό θα γίνει μια ακαδημαϊκή μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει τα βασικά αποτελέσματα και τις διαπιστώσεις, χρησιμοποιώντας  αποτελέσματα και διαπιστώσεις από την τελική έκθεση.