ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1)

Συντονιστής: Titan Ltd, UK
Διάρκεια: 36 μήνες

Δραστηριότητεςa

Στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις διαχειριστικές, διοικητικές και οικονομικές προϋποθέσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) για την υλοποίηση και  παρουσίαση του προγράμματος. Η Titan θα είναι επικεφαλής αυτού του πακέτου εργασίας του προγράμματος, θα έχει τη συνολική διαχείριση της ομάδας του διακρατικού προγράμματος και ανάλογη ευθύνη για:

 1. Την διαχείριση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο
 2. Την κατανομή της εργασίας, των προθεσμιών και προγραμμάτων για την υλοποίηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο και εντός των διακρατικών χρονικών πλαισίων
 3. Τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την αρμοδιότητα για τις δαπάνες σε εθνικό επίπεδο, το γενικό ποιοτικό έλεγχο της υλοποίησης σε εθνικό επίπεδο

Η Titan θα διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται σωστά οι μηχανισμοί της αναλυτικής παρακολούθησης, αξιολόγησης και επανέλεγχου για να χρησιμοποιηθούν από όλους τους συνεργάτες, να διασφαλίσει ότι τα πρόγραμμα πληρεί τις προϋποθέσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA). Αυτό θα ανταποκρίνεται με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχείρισης της Ποιότητας στο ότι ο Ποιοτικός Έλεγχος θα έχει τους παρακάτω στόχους :

 • Να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται σωστά τα ισχυρά συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας
 • Να απασχολήσει ενεργά από την αρχή όλους τους συνεργάτες στη διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας
 • Να επιβλέπει την πορεία του πακέτου εργασίας, να παρέχει μια γενική εικόνα της αναπτυξιακής επιρροής σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, επιπρόσθετα στις γενικές αναφορές που θα συνοδεύουν τις Ενδιάμεσες και Τελικές Αναφορές.
 • Να διαχειριστεί την ακριβή και συστηματική δραστηριότητα και την οικονομική παρακολούθηση χρησιμοποιώντας ασφαλή, φιλικά συστήματα.
 • Να συντάξει την ενδιάμεση και τελική αναφορά, περιλαμβάνοντας κριτικές και στοιχεία από όλους τους συνεργάτες
 • Να επεκτείνει και να συνενώσει τις διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας που είναι ενσωματωμένα σε όλα τα άλλα πακέτα εργασίας.

Αποτελέσματα 

 1. Εγχειρίδιο και πλάνο εργασίας διαχείρισης του προγράμματος
  Το εγχειρίδιο με όλα τα υποδείγματα θα ανέβουν στο extranet διαχείρισης του προγράμματος για να έχουν πρόσβαση όλοι οι συνεργάτες.
 2. Τρίμηνες Εκθέσεις Παρακολούθησης
  Η Titan θα παρέχει τα υποδείγματα για τις τρίμηνες ποιοτικές και οικονομικές εκθέσεις. Αυτά τα υποδείγματα θα χρησιμοποιηθούν από όλους τους συνεργάτες και θα υποβληθούν απευθείας στην Titan.
 3. Ενδιάμεση Έκθεση
  Η ενδιάμεση έκθεση θα υποβάλλεται όπως απαιτείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEΑ) μέχρι την προγραμματισμένη προθεσμία με όλα τα επιπρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών και ενδιάμεσων εκθέσεων αξιολόγησης.
 4. Τελική Έκθεση
  Η τελική έκθεση με δείγματα των προϊόντων, όλες οι αναφορές και τα στοιχεία υποβάλλονται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA ) μέχρι την προγραμματισμένη προθεσμία μαζί με την τελική έκθεση αξιολόγησης και έρευνας.
 5. Εxtranet διαχείρισης του προγράμματος– διαδικτυακό εργαλείο
  Tο St. George’s σε συνεργασία με την ACTION SYNERGY θα δημιουργήσει το extranet διαχείρισης του προγράμματος για να το χρησιμοποιήσουν οι συνεργάτες για να μεταφέρουν ηλεκτρονικά όλη την τεκμηρίωση του προγράμματος