ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 9)

Συντονιστής : CPIP, Ρουμανία
Διάρκεια : 30 μήνες

Στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι να διαδώσει πλήρως τις πληροφορίες πέραν της εταιρικής σχέσης ώστε να ξεκινήσει να επηρεάζει όσους λαμβάνουν αποφάσεις  σε επίπεδο πολιτικής σχετικά με την σημασία της προσέγγισης που υιοθετείται από την εταιρική σχέση. Θα καθοριστούν τρεις περίοδοι για την διάδοση.

Θα παραχθούν διακρατικές και εθνικές στρατηγικές διάδοσης και πλάνα εργασίας, σαν  πολύ-επίπεδο έγγραφο αναφοράς. Αυτό το έγγραφο θα προσδιορίζει τις βασικές ομάδες-στόχο για διάδοση, το στόχο της διάδοσης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μεθοδολογία και το χρονικό πλαίσιο.  Για να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες διάδοσης του προγράμματος θα ξεκινήσει μόλις εγκριθεί το πρόγραμμα.  Η στρατηγική διάδοσης θα χωριστεί σε δύο αγορές, την ’εσωτερική’ (οι εθνικές και διακρατικές εταιρικές σχέσεις) και την εξωτερική (εκτός εταιρικής σχέσης).

Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να διασφαλίσει ότι η μάθηση, τα εργαλεία και τα αποτελέσματα έχουν ευρύτερη επιρροή πέραν της εταιρικής σχέσης. Η ποιότητα της δραστηριότητας στο πακέτο εργασίας για τη διάδοση θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτό το πακέτο εργασίας για να διασφαλιστεί η επιτυχία της διαδικασίας διάδοσης και αξιοποίησης καθώς θα αξιοποιηθεί η ποιότητα των προϊόντων και των πληροφοριών.

Το κλειδί για επιτυχημένη αξιοποίηση είναι η διασφάλιση ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί, ώστε το αρχικό πακέτο εργασίας να ταυτίσει την ανάγκη και να πραγματοποιήσει λεπτομερή έρευνα και διαβούλευση με την ομάδα κάθε συνεργάτη, αυτή έχει πραγματική σχέση με την επιτυχημένη διάδοση του προγράμματος. Είναι επίσης σημαντικό να επανεξεταστεί η ανάγκη σαν μέρος της διαδικασίας επανεξέτασης της εταιρικής σχέσης καθώς η αλλαγή του εξωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει την ανάγκη και την συνάφεια.

Αποτελέσματα

  1. Στρατηγική διάδοσης και αξιοποίησης
  2. Ημερολόγιο επιρροής της διάδοσης
  3. Εργαλεία και μέσα διάδοσης
  4. Εκδηλώσεις διάδοσης