ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών να ενσωματώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην παροχή της κύριας κατάρτισης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) για να δώσει τη δυνατότητα κατάρτισης σε αυτούς που εργάζονται σε αυτό τον τομέα.
  • Δημιουργία ασφαλέστερων και πιο συνεκτικών κοινοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς που συνεργάζονται με συμμορίες να το κάνουν αποτελεσματικότερα και με ασφάλεια.
  • Το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης να αντικατοπτρίζει και να παρέχει τις δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται από όσους συνεργάζονται με συμμορίες.
  • Το πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης VET programme να είναι κατάλληλο για την τυπική και μη τυπική επαγγελματική κατάρτιση για όσους συνεργάζονται (έμμισθοι/άμισθοι) με συμμορίες και μέλη συμμοριών όπως η αστυνομία, οι υπηρεσίες επιτήρησης, οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, οι οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κοινοτικοί φορείς και τα κοινοτικά στελέχη αλλά και τα ίδια τα μέλη της συμμορίας ώστε να ικανοποιηθούν τα κενά που έχουν προσδιοριστεί στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.