ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5)

Συντονιστής :  CEIS, Ιταλία
Διάρκεια : 3 μήνες

Αυτό το Πακέτο Εργασίας θα στηρίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας κάθε χώρας.  Η θεωρητική έρευνα μπορεί να έχει προσδιορίσει κάποια μορφή κατάλληλης διάθεσης σε κάθε χώρα και σε ποιό επίπεδο υπάρχει. Από αυτή, οι εταίροι θα μπορέσουν να προσδιορίσουν εάν η διάθεση έχει στόχο όσους δουλεύουν με συμμορίες και με ποιο τρόπο.

Η ερευνητική ομάδα θα παρέχει στους εταίρους τα ερωτηματολόγια για την έρευνα :

  • Τα οποία θα απευθύνονται σε όσους δουλεύουν ήδη σε αυτό το πεδίο (έμμισθοι/άμισθοι)
  • Τα οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτές στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται αυτοί οι εργαζόμενοι

Αποτελέσματα

  1. Περιγραφή της Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών 
    Από το Φεβρουάριο του 2014 κάθε εταίρος θα χρησιμοποιεί την τελική έκδοση του εργαλείου της έρευνας για να αποκτήσει στοιχεία για τη χώρα του.
  2. Έκθεση Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών 
    Κάθε εταίρος θα συντάξει την εθνική έκθεση στη γλώσσα του και στα Αγγλικά με μετάφραση των ερωτηματολογίων στα Αγγλικά. Αυτό  θα εξεταστεί λεπτομερώς στη συνάντηση στη Γαλλία το Μάιο του 2014, η τελική έκδοση θα γίνει μετά την συζήτηση σε αυτή τη συνάντηση.