ΠΟΙΟΣ

Συνεργάτες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν την εμπειρία τους για ασφαλέστερες κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη. Η ομάδα των οκτώ συνεργατών θα συνεργαστεί με περισσότερους από ογδόντα άλλους φορείς έξω από το οικονομικό πλαίσιο του προγράμματος. Διαβάστε περισσότερα στο Tab ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

ΤΙ

Διαπιστώσαμε την έλλειψη ενδιαφέροντος στους τρόπους με τους οποίους υποστηρίζονται οι ευρύτεροι κοινοτικοί και τοπικοί φορείς για να αντιμετωπίσουν την καταστροφική πραγματικότητα των συμμοριών που λειτουργούν ανάμεσα τους. Διατυπώσαμε ένα σχέδιο για να εκπαιδεύσουμε παιδαγωγούς για να εργαστούν σε περιβάλλοντα που υπάρχει εγκληματικότητα. Διαβάστε περισσότερα στο Tab ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

ΠΩΣ

Τα εθνικά και Ευρωπαϊκά στάδια συνεργασίας για την έρευνα, την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση θα προκύψουν κατά την διάρκεια των τριών ετών σύμφωνα με τις αρχές της δια βίου μάθησης, ακολουθώντας τα αποτελέσματα του πλαισίου του Ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Θα βρείτε περισσότερα στο tab ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.